nieuws

Pesten begint niet in Februari

Februari staat dit jaar weer in het kader van de strijd tegen pesten In Vlaanderen en in onze Nederlandstalige Brusselse scholen. Maar zo laat in het schooljaar beginnen met sensibiliseringsacties tegen pesten lijkt mij niet erg productief. Het zou beter zijn om dergelijk sensibiliseringscampagnes direct in september te organiseren en niet in het midden van het schooljaar, zoals nu de week tegen pesten in februari.

Pesten op school blijft een onderschat probleem. De gevolgen kunnen tragisch zijn: zelfmoord, zware depressie, vroegtijdig schoolverlaten. Mensen dragen de wonden vaak hun hele leven lang mee. Daarom vroeg ik in de Raad van de VGC aan collegelid Sven Gatz naar zijn aanpak van pesten op de Brusselse scholen. Gatz gaf in zijn antwoorden aan met zijn Vlaamse collega’s te gaan onderzoeken of de week tegen pesten niet beter aan het begin van het schooljaar in september georganiseerd kan worden.  

IK ben ervan overtuigd dat het kan helpen om meer aandacht voor pesten te hebben aan begin van het schooljaar. Door direct in september een actie tegen pesten organiseren en niet in het midden van het schooljaar, zoals nu de week tegen pesten in februari. Dan is het kwaad vaak al geschied, zijn de groepen gevormd en kan pestgedrag haar plaats hebben gevonden in de klas. Laten we ervoor zorgen dat we een schooljaar beginnen met duidelijke richtlijnen over hoe we pesten moeten bestrijden en vermijden. Voor zowel leerlingen als leraren. 

Collegelid Sven Gatz, bevoegd voor onderwijs, gaf dat hij wil overleggen met zijn collega’s van de Vlaamse regering over het verplaatsen van de week tegen pesten van februari naar september. Daarnaast sprak hij zijn voornemen uit om de suggesties van Fouad Ahidar voor een betere aanpak tegen pesten te gaan onderzoeken. Volgens Fouad Ahidar kunnen de volgende acties helpen om de strijd tegen pesten in Brussel te winnen:

  • De verschillende bevoegde instanties in Brussel kunnen een observatorium tegen het pesten in het leven roepen. Daarbij moeten we de grenzen tussen het Franstalig of Nederlandstalige onderwijs of tussen de onderwijs- en vrijetijdsomgeving overstijgen;
  • Er moet 1 laagdrempelig meldpunt komen, een groen nummer, waar alle Brusselse jongeren in meerdere talen terecht kunnen, in samenwerking met o.a. AWEL en het kinderrechtencommissariaat;
  • Door sterkere begeleiding en vorming te voorzien voor schoolteams, die vandaag al onder enorme druk staan en voor wie het omgaan met pestgedrag wat moeilijk en emotioneel zwaar werk is;
  • En het arsenaal aan sanctionerende en remediërende acties binnen de scholen onder de loep te nemen: herstelgesprekken en psychosociale doorverwijzing dienen de norm te worden, maar we moeten ook kijken naar duidelijkere tuchtmaatregelen en een actievere rol voor de inspectie om de Sociale veiligheid op een school te monitoren.